Strona gwna
 

startAktualnociO przedszkoluProgramZajcia dodatkowePlan dniaKim jestemy?PytaniaGaleriaKarta zgoszeniowaKontakt

 

Agatowa

 

Program

  Program Przedszkoli Prywatnych "Entliczek Pentliczek" oparty jest o solidne podstawy edukacyjne gwarantujce dzieciom pr_doz.jpg prawidowy, harmonijny rozwój. Aby wzbogaci go i sprawi by sta si jeszcze bardziej atrakcyjny stosujemy take szereg sprawdzonych, acz nowatorskich metod pracy z przedszkolakami. Takie poczenie sprawia, e dzieci duo atwiej przyswajaj sobie now wiedz i ksztatuj umiejtnoci, chtnie odkrywaj nowe zagadnienia i mog rozwija swoje talenty.

Oto stosowane przez nas programy oraz metody pracy:

Razem w przedszkolu (J. Andrzejewska, J. Wierucka) – program ten jest zgodny z now podstaw programow wychowania przedszkolnego zatwierdzon przez MEN (Dz. U. Nr 4 poz.19 – Rozporzdzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r.) i stanowi fundament programowy pracy w przedszkolu.

pr_doz1_.jpgDziecica matematyka (E. Gruszczyk-Kolczyska, E. Zieliska) – metoda wspomagajca rozwój umysowy dzieci oraz zasady edukacji matematycznej. wiczenia i zabawy dopasowane s do wieku i moliwoci dzieci – opracowane tak, by edukacja matematyczna bya jak najbardziej przystpna i przyjazna dzieciom.

Metoda Dobrego Startu (M. Bogdanowicz) – metoda ta wspomaga rozwój koncentracji, suchania oraz przyswajania wiedzy. Dziki grom i zabawom z piosenk, przy muzyce dzieci maj szans ksztatowa swoj wyobrani, zdolnoci twórcze czy te improwizacji. Rozwija take motoryk dziecka i poznawanie wielozmysowe. Metoda ta pomaga w integracji grupy.

Mepr_doz2.jpgtoda Ruchu Rozwijajcego (W. Sherbone) – metoda Weroniki Sherborne to swoisty niewerbalny trening interpersonalny. Dziki niemu dziecko uczy si jak by z innymi – zarówno z dziemi jak i dorosymi – oraz jak czerpa prawdziw rado z tych relacji. Stawia pierwsze kroki na paszczynie wspópracy z innymi, wzbogaca swoje dowiadczenia spoeczne.

Stosujemy take autorskie, profesjonalnie przygotowane programy pracy w zakresie: 

  • Zajcie taneczne - taniec nowoczesny, taniec towarzyski
  • Rytmika - zajcia umuzykalniajce
  • Jzyk angielski "Cookie and friends"
    Nauczanie jzyka angielskiego odbywa si u nas w formie zabawy, stymulujcej proste wypowiedzi oraz uruchomienie zdolnoci naladowczych dziecka, z wykorzystaniem rónych pomocy: plansz tematycznych, kart obrazkowych, rodków audio oraz podrczników. Materia oraz pomoce s specjalnie dostosowane do nauczania dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Posugujemy si podczas trwania zaj takimi rodkami dydaktycznymi jak piosenki, rymowanki, zgadywanki, gry dydaktyczne oraz zabawy ruchowe, w których ponadto w nauce jzyka wykorzystywane jest dziaanie oraz aktywno fizyczna.