Strona gwna
 

startAktualnociO przedszkoluProgramZajcia dodatkowePlan dniaKim jestemy?PytaniaGaleriaKarta zgoszeniowaKontakt

 

Agatowa

 

PROGRAM ADAPTACJI PRZEDSZKOLNEJ "ENTLICZKOWO" Utwrz PDF Drukuj Pole znajomemu
15.02.2010.

  baner_entliczkowo.jpg

DLA KOGO ENTLICZKOWO... 

entliczkowo1.jpgZajcia w "ENTLICZKOWIE" skierowane s do dzieci, które jeszcze nie rozpoczy edukacji przedszkolnej, a s ju gotowe do rozpoczcia przygody zwizanej z grup rówienicz, zajciami w przedszkolu - wspóln zabaw i wyzwaniami. Wszystkich rodziców, którzy pragn, aby ich pociecha z radoci, bez niepotrzebnego stresu przysza do przedszkola, wiedziaa co je tam czeka i potrafia samodzielnie radzi sobie z wyzwaniami, zachcamy do skorzystania z propozycji zaj adaptacyjnych, które maj suy przyblieniu wiata przedszkolnych zabaw, zasad i nieznanej dziecku rzeczywistoci.
Zajcia kierowane s zarówno do naszych przyszych Przedszkolaków, jak równie do dzieci, które bd uczszcza do innych przedszkoli ni „entliczek-pentliczek".

WYJTKOWY CZAS ROZWOJU DZIECKA

Rozpoczcie przez dziecko edukacji przedszkolnej jest momentem przeomowym w jego yciu i rozwoju spoecznym. To dla dziecka jedno z najwaniejszych wydarze wczesnego dziecistwa, na które dobrze, aby byo przygotowane.

entliczkowo2.jpgPoczucie wasnej wartoci - tak potrzebne w dorosym yciu  - buduje si gównie w wieku przedszkolnym. Wtedy te niezwykle intensywnie ksztatuj si nasze podstawowe nawyki i potrzeby - nasza osobowo. Jeli dziecko funkcjonuje w tym czasie w rodowisku budujcym poczucie bezpieczestwa, a rodzice i wychowawcy okazuj mu przywizanie emocjonalne (nie uzaleniajc go od siebie), to ma ono ogromne szanse na peni szczcia osobistego i zawodowego w dorosym yciu. miao mona powiedzie, e „wszystko zaczyna si od Przedszkola".

ADAPTACJA PRZEDSZKOLNA

Z naszego dowiadczenia wynika, e dzieci, które przed regularnym uczszczaniem do przedszkola, miay pozytywne dowiadczenia z zaj adaptacji przedszkolnej, zdecydowanie atwiej znosz póniejsz konieczno rozstania z rodzicami. Dzieci te s bardziej otwarte na budowanie relacji z rówienikami i stosowanie si do zasad, jakie obowizuj w grupie przedszkolnej. Widzimy te, e rodzice tych dzieci czuj si pewniej we wspópracy z przedszkolem, co dodatkowo pozytywnie wpywa na poczucie bezpieczestwa ich pociech.

"ENTLICZKOWO", ... BO LICZY SI DOBRY START!

entliczkowo3.jpgAby pomóc dzieciom w przygotowaniach do przedszkolnej przygody opracowalimy autorski Program Adaptacji Przedszkolnej „ENTLICZKOWO", który kierowany jest do dzieci w wieku 2-3 lat, które nie rozpoczy jeszcze edukacji przedszkolnej.

Program realizowany bdzie w formie zaj, które bd odbywa si raz w tygodniu. Bd trwa ok. 60 do 90 minut. Poprowadz je dowiadczeni nauczyciele wychowania przedszkolnego.

„Entliczkowo" oparlimy na koncepcji inteligencji wielorakich Howarda Gardnera, która w okresie najintensywniejszego rozwoju czowieka - jakiego dowiadczaj dzieci w wieku przedszkolnym  - pozwala wspiera dziecko w posugiwaniu si i myleniu sowami, myleniu naukowym i operowaniu cyframi, rozwoju ruchowym, muzycznym, myleniu obrazami, rozwoju spoecznym i wraliwoci przyrodniczej. Program bdzie wspiera rozwój ciekawoci u dzieci, ich kreatywno, umiejtnoci nawizywania kontaktów rówieniczych i wspópracy.

TRZY KROKI DO SAMODZIELNOCI

p1020199.jpgPomys oparty zosta na trzech stopniach budowania samodzielnoci dziecka, dziki którym Pastwa pociecha w sposób naturalny oswoi si z reguami przedszkola i samodzielnym funkcjonowaniem w grupie rówieników:

Krok  I „Razem":  to czas wspólnej zabawy i aktywnoci, podczas której dzieci bd dowiadcza bliskoci i wsparcia rodziców.

Krok II „Obok": na tym etapie rodzice bd przebywa w sali zabaw, jako obserwatorzy.

Krok III „Samodzielnie": dzieci bd uczestniczy w zajciach bez udziau rodziców. Rodzice bd przebywa w ssiedniej sali, bd poza przedszkolem.

„JEDZIE POCIG Z DALEKA..."

entliczkowo5.jpgCaa strona metodyczna zostaa ubrana w przyjazn maluchom fabu, która pozwoli dzieciom poczu si bezpiecznie w wiecie penym fantazji, kolorów, zabaw, wierszyków i piosenek. Innymi sowy  znale si w rzeczywistoci, w której czuj si najlepiej.  Fabua zakada, e kade zajcia bd podró z dziecicej stacji „Entliczkowo", po ciekawych dla dzieci zagadnieniach jak na przykad: Stacja Fantazja, Stacja Teatr, Stacja Bajka, Stacja Ksika, Stacja Piosenka, Stacja Sport, Stacja Przyroda.

Dzieci w czasie naszych zaj bd m.in.: sadzi i podlewa roliny i obserwowa ich rozwój, malowa ronymi technikami (np. palcami, na co czsto trudno zdecydowa si w domu), poznawa nowe piosenki i zabawy ruchowe, uczy si samodzielnego jedzenia, uczestniczy w zabawach i olimpiadzie sportowej na placu zabaw. Wszystko w otoczeniu naszego Przedszkola, do którego chcemy aby dzieci wracay z umiechem i wypiekami na twarzy!

DODATKOWO RODZICOM GWARANTUJEMY (BEZPATNIE)

p1070881_1.jpgKonsultacje z psychologiem, pedagogami i logoped (w wyznaczonych terminach),

Bezpatny udzia w warsztatach „Jak wspiera dziecko w pierwszych tygodniach uczszczania do przedszkola",

Gotowo odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczce edukacji przedszkolnej i udanej wspópracy z Przedszkolem.

WARUNKI UCZESTNICTWA DZIECI W PROGRAMIE "ENTLICZKOWO"

Aby wzi udzia w programie prosimy wysa podstawowe dane dziecka (imi, nazwisko, data urodzenia) i Pastwa telefon kontaktowy na adres Przedszkola dozynkowa@entliczek-pentliczek.pl. Odpowiemy na kade zgoszenie.

O zakwalifikowaniu do programu decyduje kolejno zgosze oraz wniesienie opaty miesicznej. Koszt udziau dziecka w jednym spotkaniu wynosi 29 z. (W przypadku nieobecnoci dziecka opata nie jest zwracana). entliczkowo6.jpg

Zajcia kierowane s zarówno do naszych przyszych Przedszkolaków, jak równie do dzieci, które bd uczszcza do innych przedszkoli ni „entliczek-pentliczek".

SPOTKANIA...

Pierwsza edycja programu realizowana bya w okresie marzec-czerwiec 2010 roku. Zajcia odbyway si dwa razy w tygodniu we wtorki i rody w godzinach 16:00-17:15. Grupy liczyy maksymalnie 12 dzieci.

Drug edycj programu planujemy rozpocz z pocztkiem padziernika 2010 r. Zgoszenia przyjmujemy ju teraz. Serdecznie zapraszamy.

Szczegóowych informacji o programie i zapisach udziela Dyrektor Przedszkola.

 

ep_st1.jpg

 

 

 


 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »